Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, gewijzigde of aanvullende opdrachten, vervolgopdrachten en weigering van opdrachten van VHA Legal B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 81201893. VHA Legal B.V. wordt hierna aangeduid als "VHA Legal".
 1. Deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van vennootschappen en/of ten behoeve van personen die voor VHA Legal werkzaam zijn en/of zijn geweest.
 1. Alle opdrachten van cliënten worden uitsluitend door de vennootschap aanvaard en verricht, ongeacht aan wie binnen de vennootschap de opdracht is verleend, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd.
 1. VHA Legal is te allen tijde vrij te bepalen welke advocaat of juridisch medewerker de opdracht uitvoert. De opdracht eindigt niet door de dood, ondercuratelestelling of het faillissement van personen werkzaam voor VHA Legal. Artt. 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
 1. Opdrachtgever is gehouden alle voor de uitvoering van de opdracht van belang zijnde informatie, volledig, juist en tijdig te verschaffen. Aansprakelijkheid van VHA Legal als gevolg van en/of verband houdende met niet tijdige aanlevering van dergelijke informatie wordt door VHA Legal uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van VHA Legal.
 1. Iedere aansprakelijkheid van VHA Legal is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van de polis van de verzekering. Voor indirecte schade en/of gevolgschade onder welke noemer dan ook is VHA Legal nimmer aansprakelijk. Polis en polisvoorwaarden liggen ten kantore van VHA Legal ter inzage voor de opdrachtgevers.
 1. Voor door de opdrachtgever bij wege van vaststelling ex art. 7:900 BW te bewijzen aansprakelijkheid en schade die niet valt onder de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is VHA Legal maximaal aansprakelijk tot het honorarium inclusief verschotten dat terzake van de opdracht gedurende het laatste jaar door VHA Legal in rekening is gebracht, tot een maximum van € 25.000,00.
 1. Bij het inschakelen van derden zal VHA Legal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zoveel als redelijkerwijs mogelijk met de opdrachtgever over de inschakeling overleggen. VHA Legal is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde. VHA Legal is gerechtigd een mogelijke aansprakelijkheidsbeperking van een derde mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 1. Op deze algemene voorwaarden kan een beroep worden gedaan door eenieder die door VHA Legal is ingeschakeld ter uitvoering van een opdracht, tot welke inschakeling VHA Legal te allen tijde voor rekening en risico van opdrachtgever is gerechtigd. Deze algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van Stichting Derdengelden VHA Legal en haar bestuurders, alsmede ten behoeve van de bestuurders en/of aandeelhouders van VHA Legal.
 1. Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen door het tijdsverloop van 12 maanden vanaf het moment dat de feiten waarop de vordering berust bij de opdrachtgever bekend zijn of redelijkerwijs bekend moeten zijn geworden en, indien zulks nadien plaatsvindt, uiterlijk binnen drie maanden nadien. In ieder geval vervalt onverlet het voorgaand iedere vordering jegens VHA Legal 5 jaar na het beëindigen van de specifieke opdracht.
 1. VHA Legal is gerechtigd te allen tijde van de opdrachtgever de betaling van een voorschot danwel zekerheid te verlangen, ook ingeval van vrijwaring ex artikel 19, en/of, bij gebreke daarvan of ingeval van een dispuut, de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen.
 1. VHA Legal verwerkt persoonsgegevens van Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de door Opdrachtgever verstrekte opdracht(en). Op grond van de voor VHA Legal geldende wet- en regelgeving is VHA Legal verplicht om zich van de identiteit van Opdrachtgever te vergewissen en deze in bepaalde gevallen te verifiëren. Door het verstrekken van de opdracht wordt Opdrachtgever geacht toestemming te verlenen voor het in dit artikel bepaalde. Opdrachtgever verklaart ervan op de hoogte te zijn en aanvaardt, dat zowel het beheer van (eventuele) digitale toegang van de cliënt tot dossierbestanden, als de opslag van dossierbestanden van VHA Legal in het algemeen worden uitbesteed aan geselecteerde verwerkers, die de bestanden in hun datacenters binnen de EU zullen opslaan. Deze verwerkers waarborgen de beveiliging van persoonsgegevens met inachtneming van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. VHA Legal heeft met deze verwerkers verwerkersovereenkomsten als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming gesloten en zal op eerste verzoek van Opdrachtgever een afschrift daarvan aan hem verstrekken.
 1. Alle digitale communicatie tussen VHA Legal en de opdrachtgever verloopt uitsluitend via e-mail. Aan berichten verstuurd via overige digitale kanalen zoals onder meer doch niet limitatief bijvoorbeeld whatsapp, sms, telegram kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 1. De opdrachtgever vrijwaart VHA Legal tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect voortvloeien uit of verband (kunnen) houden met de werkzaamheden of anderszins van VHA Legal ten behoeve van opdrachtgever.
 1. Op iedere overeenkomst met VHA Legal is Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen enkel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Limburg. Het staat VHA Legal vrij in afwijking van het bovenstaande het geschil aanhangig te maken bij de rechter van de plaats van vestiging van (een van) de opdrachtgever(s).
 1. Deze algemene voorwaarden zijn in verschillende talen opgemaakt. In geval van een eventueel geschil over de inhoud en/of strekking zal te allen tijde alleen de Nederlandse tekst en haar interpretatie naar Nederlands recht prevaleren.

Heeft u een vraag?
Bel +31 (0)495 769015!