Algemene Voorwaarden Van Horne Advocaten

Algemene Voorwaarden Van Horne Advocaten

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, gewijzigde of aanvullende opdrachten, vervolgopdrachten en weigering van opdrachten van Van Horne Advocaten B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64642739. Van Horne Advocaten B.V. wordt hierna aangeduid als “Van Horne Advocaten”.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van vennootschappen en/of ten behoeve van personen die voor Van Horne Advocaten werkzaam zijn en/of zijn geweest.
 1. Alle opdrachten van cliënten worden uitsluitend door de vennootschap aanvaard en verricht, ongeacht aan wie binnen de vennootschap de opdracht is verleend, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd.
 1. Van Horne Advocaten is te allen tijde vrij te bepalen welke advocaat of juridisch medewerker de opdracht uitvoert. De opdracht eindigt niet door de dood, ondercuratelestelling of het faillissement van personen werkzaam voor Van Horne Advocaten. Artt. 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
 1. Opdrachtgever is gehouden alle voor de uitvoering van de opdracht van belang zijnde informatie, volledig, juist en tijdig te verschaffen. Aansprakelijkheid van Van Horne Advocaten als gevolg van en/of verband houdende met niet tijdige aanlevering van dergelijke informatie wordt door Van Horne Advocaten uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Van Horne Advocaten.
 1. Iedere aansprakelijkheid van Van Horne Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van de polis van de verzekering. Voor indirecte schade en/of gevolgschade onder welke noemer dan ook is Van Horne Advocaten nimmer aansprakelijk. Polis en polisvoorwaarden liggen ten kantore van Van Horne Advocaten ter inzage voor de opdrachtgevers.
 1. Voor door de opdrachtgever bij wege van vaststelling ex art. 7:900 BW te bewijzen aansprakelijkheid en schade die niet valt onder de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is Van Horne Advocaten maximaal aansprakelijk tot het honorarium inclusief verschotten dat terzake van de opdracht gedurende het laatste jaar door Van Horne Advocaten in rekening is gebracht, tot een maximum van € 25.000,00.
 1. Bij het inschakelen van derden zal Van Horne Advocaten steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zoveel als redelijkerwijs mogelijk met de opdrachtgever over de inschakeling overleggen. Van Horne Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde. Van Horne Advocaten is gerechtigd een mogelijke aansprakelijkheidsbeperking van een derde mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 1. Op deze algemene voorwaarden kan een beroep worden gedaan door eenieder die door Van Horne Advocaten is ingeschakeld ter uitvoering van een opdracht, tot welke inschakeling Van Horne Advocaten te allen tijde voor rekening en risico van opdrachtgever is gerechtigd. Deze algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van Stichting Derdengelden Van Horne Advocaten en haar bestuurders, alsmede ten behoeve van de bestuurders en/of aandeelhouders van Van Horne Advocaten.
 1. Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen door het tijdsverloop van 12 maanden vanaf het moment dat de feiten waarop de vordering berust bij de opdrachtgever bekend zijn of redelijkerwijs bekend moeten zijn geworden en, indien zulks nadien plaatsvindt, uiterlijk binnen drie maanden nadien. In ieder geval vervalt onverlet het voorgaand iedere vordering jegens Van Horne Advocaten 5 jaar na het beëindigen van de specifieke opdracht.
 1. Van Horne Advocaten is gerechtigd te allen tijde van de opdrachtgever de betaling van een voorschot danwel zekerheid te verlangen, ook ingeval van vrijwaring ex artikel 19, en/of, bij gebreke daarvan of ingeval van een dispuut, de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen.
 1. De opdrachtgever vrijwaart Van Horne Advocaten tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect voortvloeien uit of verband (kunnen) houden met de werkzaamheden of anderszins van Van Horne Advocaten ten behoeve van opdrachtgever.
 1. Op iedere overeenkomst met Van Horne Advocaten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen enkel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Limburg. Het staat Van Horne Advocaten vrij in afwijking van het bovenstaande het geschil aanhangig te maken bij de rechter van de plaats van vestiging van (een van) de opdrachtgever(s).
 1. Deze algemene voorwaarden zijn in verschillende talen opgemaakt. In geval van een eventueel geschil over de inhoud en/of strekking zal te allen tijde alleen de Nederlandse tekst en haar interpretatie naar Nederlands recht prevaleren.

Heeft u een vraag?
Bel +31 (0)495 769015!