De Corona Kronieken deel III: steun van banken tijdens corona-crisis? Van uitstel komt geen afstel

De Corona Kronieken deel III: steun van banken tijdens corona-crisis? Van uitstel komt geen afstel

Op 19 maart 2020 publiceerde de Nederlandse Vereniging van Banken op haar website een artikel met als titel ‘Banken geven bedrijven extra lucht: half jaar uitstel van aflossingen’. Daarmee proberen de deelnemende banken: ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank (SNS en RegioBank), Triodos Bank en BNG Bank, de financiële nood van ondernemers te verzachten.

Iedere bank heeft haar eigen invulling hoe zij haar zakelijke klanten een hart onder de riem wil steken. Alle banken geven wel aan dat het moet gaan om in de kern gezonde bedrijven. Ondernemingen die reeds voorafgaand aan de Corona-crisis onder begeleiding van bijzonder beheer stonden, komen in beginsel niet voor het steunpakket in aanmerking, maar dienen individueel contact op te nemen met de betreffende bank.

De maatregelen op een rijtje

ABN AMRO biedt haar zakelijk klanten met een krediet tot 2,5 miljoen euro een uitstel van betaling van rente en aflossing in de maanden april tot en met september 2020. Deze opschorting geschiedt automatisch.

Bij ING en Rabobank moeten de klanten zelf om een uitstel verzoeken door online een formulier in te dienen. Rabobank biedt haar zakelijke klanten met een krediet van maximaal 3 miljoen euro een uitstel aan van 6 maanden voor de aflossingsverplichting. De rentelasten moeten dus wel worden voldaan. Ook ING geeft enkel uitstel voor de aflossingsverplichting van zes maanden en niet voor de rentelasten, maar beperkt de mogelijkheid tot uitstel voor zakelijke klanten met een krediet van maximaal 2,5 miljoen euro.

De Volksbank (SNS en RegioBank) biedt haar klanten maatwerk, door per situatie te beoordelen wat een passende oplossing zou kunnen zijn. Een mogelijkheid is het krijgen van uitstel van aflossingsverplichtingen en/of rentelasten voor maximaal zes maanden. De Volksbank geeft daarbij geen beperking aan voor de hoogte van het krediet waarvoor een dergelijk uitstel kan worden bewerkstelligd.

Triodos Bank verleent haar zakelijke klanten met een krediet tot 2,5 miljoen euro mogelijk een uitstel van zes maanden voor de aflossingsverplichting van hun leningen. BNG Bank biedt kleinere ondernemingen zes maanden uitstel van aflossingen op hun lopende leningen. BNG Bank onderzoekt momenteel nog welke klanten dit betreft.

Addertje onder het gras

In een eerste oogopslag lijkt het erop dat banken het MKB op de best mogelijke manier proberen te steunen. Ondernemers dienen er wel op bedacht te zijn dat hier sprake is van opschorting. Dat betekent dat de rentelasten op blijven lopen en op een later moment (bijvoorbeeld na de zes maanden) een verhoogde rentelast op de bedrijven drukt, om zo de ontstane achterstanden weer in te lopen.

Overheidsmaatregelen

Ondernemers die in liquiditeitsproblemen verkeren door bijvoorbeeld tijdelijke sluiting van hun bedrijf vanwege het COVID-19 virus kunnen uitstel van betalingen van belastingen aanvragen, verlaging van de invorderingsrente verzoeken of een beroep doen op de Borgstellingsregeling Midden- en kleinbedrijf (BMKB).

Bedrijven die geen onroerend goed in eigendom hebben waar een hypotheek op gevestigd kan worden en niet of onvoldoende beschikken over voorraden, debiteuren en dergelijke die tot zekerheid van de vordering van een financier kunnen strekken, kunnen in aanmerking komen voor de BMKB. Met deze regeling stelt de overheid (het ministerie van Economische Zaken en Klimaat) zich voor een deel borg voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de beoogde financier (de bank) geen of onvoldoende zekerheid kunnen bieden. De BMKB is bedoeld voor ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf met maximaal 250 werknemers.

Als gevolg van de Corona-crisis heeft de staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer (CDA), de BMKB verruimd naar de zogenaamde BMKB-C. De overheid stelt zich borg voor maximaal 75% van de kredietruimte. Dat was eerst 50%. Dat betekent dat wanneer een bedrijf een krediet heeft van 2 miljoen euro, de BMKB-C kan worden toegepast op 75% daarvan, zijnde 1,5 miljoen. De overheid stelt zich daarbij borg voor maximaal 90% van het BMKB-C, de ondernemer moet zich borg stellen voor de overige 10%.

Aan de BMKB zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Het staatsgegarandeerde deel is maximaal € 1,5 miljoen en de maximale looptijd is twee jaar. Het is dus een overbruggingsregeling voor bedrijven die tijdelijk met een liquiditeitstekort kampen. Daarnaast moet de ondernemer 10% borg staan van het te verstrekken BMKB-krediet.

Financiers die meedoen aan het BMKB zijn de volgende banken: ABN AMRO, Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch, ING, Rabobank, Riverbank en Triodos Bank. Ook een aantal niet-bancaire financiers staan open voor kredietverstrekking met behulp van een BMKB, namelijk de Europese Horeca Financieringsmaatschappij, Kredietunie Bakkerij Ondernemers, Kredietunie Brabant, Kredietunie Kennemerland en Qredits.

Heeft u vragen met betrekking tot uw krediet of het contact met een (potentiële) financier, zoals uw bank? Neem dan gerust contact op.

Gepubliceerd op