Ziek melden met vastelaovendj

Ziek melden met vastelaovendj

De aankomende dagen staan weer in het teken van carnaval, al noemen wij Limburgers dat liever “vastelaovendj”. Voor veel mensen dé reden om meer alcohol te nuttigen dan gebruikelijk. Helaas kan dit ook een aantal arbeidsgerelateerde gevolgen met zich brengen. Zowel werkgevers als werknemers hebben deze dagen nog wel eens last van de welbekende kater. Rond deze feestelijke dagen ligt het aantal ziekmeldingen aanzienlijk hoger. In deze blog lees je waar een ‘zieke’ werknemer en zijn werkgever rekening mee moeten houden?

1. Loondoorbetalingsverplichting als gevolg van een ongeval tijdens carnaval
Het is mogelijk dat een werkgever een loondoorbetalingsverplichting heeft, ten aanzien van de werknemer die tijdens carnaval arbeidsongeschikt is geraakt. Dit kan ook gelden voor klachten die de werknemer zelf heeft veroorzaakt. In de een zaak bij de rechtbank Maastricht is de werknemer arbeidsongeschikt geraakt als gevolg van een ongeval. De werknemer is tijdens carnaval bij een kennis in de auto gestapt, terwijl de werknemer wist dat deze kennis niet in het bezit was van een geldig rijbewijs en bovendien alcohol had gedronken. De kantonrechter is van mening dat het een gedraging van de werknemer in privétijd betreft. De werkgever heeft in beginsel geen enkele bemoeienis met het privéleven van de werknemer, tenzij “uit de gedraging aanstonds blijkt dat deze willens en wetens was gericht op het veroorzaken van ziekte met het oogmerk om arbeidsongeschikt te raken voor de uitvoering van deze arbeidsovereenkomst”. Volgens de kantonrechter is het niet gesteld noch voldoende gebleken dat er sprake is van willens en wetens veroorzaken van ziekte met het oogmerk om arbeidsongeschikt te raken. Dat komt er in dit geval op neer dat de kantonrechter heeft geoordeeld dat de werkgever het loon van de werknemer moet doorbetalen.1

2. Geen loon tijdens wachtdagen
Daarnaast dient er rekening te worden gehouden met de eventueel in de arbeidsovereenkomst dan wel cao opgenomen wachtdagen. Veelal heeft een werknemer geen recht op loon over de eerste twee ziektedagen. Dus meldt een werknemer zich tijdens de carnaval ziek en zijn partijen in de cao of arbeidsovereenkomst wachtdagen overeengekomen, dan heeft de werknemer over (een deel van) die dagen mogelijk geen recht op loon. 

3. Onterechte ziekmelding
De werkgever heeft ook tijdens de carnaval de mogelijkheid om een spoedcontrole uit te laten voeren door de arbo-arts, indien er sprake is van twijfel bij de ziekmelding. Deze spoedcontrole kan al vanaf het moment van de ziekmelding. Hierbij zal de ingeschakelde arbo-arts nagaan of de werknemer arbeidsongeschikt is. In beginsel, met uitzondering van de wachtdagen, dient de werkgever het loon van de arbeidsongeschikte werknemer door te betalen, ook indien deze arbeidsongeschiktheid is ontstaan doordat de werknemer te diep in het glaasje heeft gekeken.2 In plaats van meteen een arbo-arts in te schakelen kan een argwanende werkgever natuurlijk ook zelf bij de werknemer langsgaan met een bloemetje en een fruitmand onder het mom van ‘ziekenbezoek’, om te kijken of er echt sprake is van een medische reden voor de ziekmelding.

4. Opzegging arbeidsovereenkomst bij te vaak ziek
Indien het vaker voorkomt dat de werknemer zich ziek meldt, kan dit een ernstige verstoring van de arbeidsrelatie of onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering tot gevolg hebben.3 Een werkgever die afscheid wil nemen van een werknemer dient wel te zorgen voor een goed opgebouwd dossier. Het is dus essentieel om zaken omtrent (onterechte) ziekmeldingen goed vast te leggen. Bij een goed opgebouwd dossier kan een ziekmelding tijdens carnaval zelfs leiden tot een ontslag. 

Conclusie
Wees als werknemer reëel bij het aanvragen van verlof en wees als werkgever reëel bij de afwijzing daarvan. Ook tijdens carnaval doen zowel werkgevers als werknemers er verstandig aan om met elkaar in gesprek te gaan en hun wederzijdse verwachtingen te uiten. Dat komt zowel het plezier op het werk als het plezier in de kroeg ten goede. 

Vae weense uch ‘ne schoeëne vastelaovendj. Alaaf! 

Heeft u vragen over dit onderwerp neem dan gerust contact op met Maike Schütz of Truus Smeets.
 

Gepubliceerd op